Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Dla kandydatów - Klauzula informacyjna dla osób, których indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Krajową Radę Sądownictwa - Klauzula informacyjna dla osób, których indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Krajową Radę Sądownictwa - Krajowa Rada Sądownictwa

Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego obsługującego to postępowanie (zob. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r. poz. 512).

Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których obwieszczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywa się na podstawie przepisów  dotychczasowych - tj. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych obwieszczone przed 1 października 2014 r. dokonuje się drogą tradycyjną (papierową).

Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Krajowa Rada Sądownictwa udostępnia na swojej stronie internetowej system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym:

e-nominacje

System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości,

pomoc techniczna jest dostępna pod nr tel. 0 71 748 96 00 

(w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30)

oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU E-NOMINACJE

 

 

 

 

( system teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości,

pomoc techniczna jest dostępna pod Nr tel. 0 71 748 96 00

oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl )

Niniejszym informujemy o planowanej przerwie technicznej w dniu 20 października 2015 w godzinach 18.00 - 22.00
Niniejszym informujemy o planowanej przerwie technicznej w dniu 24 listopada 2015 w godzinach 16.00 - 22.00

Klauzula informacyjna dla osób, których indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Krajową Radę Sądownictwa

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Rada Sądownictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30, kod pocztowy 02-528, e-mail: biuro@krs.pl, nr tel.: 22 379-28-40, nr fax: 22 379-27-94.

Krajowa Rada Sądownictwa jako administrator jest odpowiedzialna w szczególności za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem i za ich bezpieczeństwo.

Przetwarzanie przez Krajową Radę Sądownictwa Państwa danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w następujących sprawach indywidualnych należących do kompetencji Rady, określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa:

  1. rozpatrywania i oceny kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o KRS);
  2. przedstawiania Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych w sądach administracyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o KRS);
  3. przedstawiania Prezydentowi RP wniosków o mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych (art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy o KRS);
  4. rozpatrywania wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku (art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS);
  5. rozpatrywania wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie (art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o KRS);
  6. rozstrzygania wniosków w przedmiocie stwierdzenia okoliczności powodujących utratę prawa do stanu spoczynku i uposażenia w stanie spoczynku (art. 40 ust. 1 ustawy o KRS);
  7. lustracji pracy sędziego lub asesora sądowego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę (art.5 ust. 1 ustawy o KRS),

a także innych ustawowych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności, takich jak:

  1. rozpatrywania zastrzeżeń kandydatów o pozostawieniu ich zgłoszeń na stanowiska sędziowskie bez rozpatrzenia (art. 57ac § 3 usp);
  2. wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który ukończył 65 rok życia (art. 69 §1 usp);
  3. rozpatrywania wniosków byłych sędziów o powrót na urząd sędziego (art. 98 § 4 usp).

Dane osobowe są przetwarzane na czas niezbędny do wykonania zadań realizowanych przez Krajową Radę Sądownictwa w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej określonych w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustawach, a następnie dane te są przechowywane dla celów archiwalnych w interesie publicznym.

Krajowa Rada Sądownictwa przetwarza dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia lub wnioskach osób, których indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę, także wniesionych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim oraz innych dokumentach uprawnionych organów i aktach osobowych przedstawionych Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dane osobowe w ramach wykonania zadań realizowanych przez Krajową Radę Sądownictwa mogą być udostępniane w szczególności: uczestnikom postępowania przed Radą, prezesom właściwych sądów, Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, biegłemu lub biegłym sądowym albo instytutowi naukowemu lub naukowo-badawczemu w przypadku zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy o KRS, członkowi rodziny sędziego i jednostce organizacyjnej wypłacającej uposażenie sędziowskie lub uposażenie rodzinne w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o KRS, podmiotom wymienionym w art. 36 ust. 1 ustawy o KRS, sędziom-wizytatorom, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o KRS, Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Osoba, której dane przetwarza Krajowa Rada Sądownictwa ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dane osobowe nie będą profilowane.

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Biurze Krajowej Radzie Sądownictwa:

Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: iod@krs.pl

Telefon kontaktowy: (22) 379-28-90

 

 

 

< powrót

print