KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

tel. centrala (+48 22) 379-28-40

 

Kancelaria Główna

Godziny urzędowania: pn-pt. 8.15-16.15


tel: (22) 379-27-29; (22) 379-28-85

fax.(22) 379-27-94

e-mail: biuro@krs.gov.pl

  

Sekretariat

tel. (22) 379-27-92

tel. (22) 379-27-30

tel. (22) 379-27-40

Kontakt e-nominacje:

pomoc techniczna - tel. 0 71 748 96 00

e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl

Rzecznik Prasowy - dr Maciej Mitera - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

tel. (22) 379-27-50; tel. kom. +48 783-700-500

Zastępca Rzecznika Prasowego - Jarosław Dudzicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

 tel. (22) 379-27-50; tel. kom. +48 501-711-328

 

Dojazd

Przewodniczący

Leszek Mazur -  Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

tel. (22) 379-27-92


Wiceprzewodniczący

dr Dariusz Drajewicz - Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 tel. (22) 379-27-40


Wiceprzewodniczący

Wiesław Johann - Przedstawiciel Prezydenta RP

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

tel. (22) 379-27-30


Rzecznik Prasowy

dr Maciej Mitera - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

 tel. (22) 379-27-50; tel. kom. +48 783-700-500

Zastępca Rzecznika Prasowego

Jarosław Dudzicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

tel. (22) 379-27-50; tel. kom. +48 501-711-328

 

BIURO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Szef Biura KRS

Tomasz Chrabski

 

Sekretariat Szefa Biura KRS

tel. (22) 379-27-10


Zespół do spraw medialnych i wydawniczych

tel. (22) 379-27-52, fax (22) 379-27-51

tel. kom. +48 783 701 070


Wydział Organizacyjny 

Zespół Spraw Osobowych Sędziów (informacje o aktach osobowych kandydatów, które są w posiadaniu Biura)

tel. (22) 379-27-97, fax (22) 379-28-00

Wydział Prawny

tel. (22) 379-28-62, fax (22) 379-28-61

skargi i wnioski

tel. (22) 379-28-69
tel. (22) 379-27-75

 

Wydział Finansowy

tel. (22) 379-27-64, fax (22) 379-27-61

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

tel. (22) 379-27-72, fax (22) 379-27-71

 

Wydział Administracyjny

tel. (22) 379-27-22, fax (22) 379-27-21

 

Zespół Kadr i Szkoleń

tel. (22) 379-28-01, (22) 379-28-02
fax (22) 379-28-03

 

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

tel. (22) 379-28-73, fax (22) 379-28-76

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych

tel. (22) 379-28-73, fax (22) 379-28-76

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Krajowa Rada Sądownictwa, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30, e-mail: biuro@krs.pl, nr tel.: 22 379-28-40, nr fax: 22 379-27-94.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Krajowej Radzie Sądownictwa:

Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: iod@krs.pl

Telefon kontaktowy: (22) 379-28-90

 Elektroniczna skrzynka podawcza Krajowej Rady Sądownictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza służy do kontaktu z Krajową Radą Sądownictwa i umożliwia składanie skarg i wniosków w formie dokumentu elektronicznego. Możliwe jest również wykorzystanie jej do składania wniosków o udzielenie informacji publicznej. Nie przewiduje się natomiast możliwości składania przy jej użyciu żadnych pism – mających formę dokumentów elektronicznych – w postępowaniach toczących się przed Krajową Radą Sądownictwa na postawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 389 ze zm.) oraz Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (Uchwała KRS nr 265/2017 w spr. Regulaminu).

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty zawierające oprogramowanie szkodliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

 

 

 

print