Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 ze zm.) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję zamieszcza się odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz dane dotyczące przebiegu prowadzonego w jej sprawie postępowania. Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję, lub w interesie którego petycja jest składana, ujawnia się wyłącznie za zgodą tego podmiotu.

Petycja z 17 listopada 2019 r. o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Pliki do pobrania:

< powrót

print